The English book This Is How The State Fucks Your Mind is on hyperdialog.co.nr

This site is for the Swedish version.

Bokens delar finns under ovanstånde flikar.

Den 22 oktober 2015 fick jag veta att det kortkommando för att spara som jag ger inte funkar på en del system.

Gör så här klicka på symbolen för helskärm och där finns en nedladdningssymbol. Ska ändra överallt senare.

Bloggen nedan visar en del av tillkomsten och de olika kampanjer jag gjort.

Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion

Publicerat 4 juni 2010

Detta är ett avsnitt ur Del 2, första sektionen, som kan laddas ner här



Slaktkicken, att eliminera eller döda det som inte omedelbart ses som logisk, godkänt eller möjligt att förstå i det västerländska tänkandet, ger den ultimata våldsmakten. Slaktkicken rättfärdigar att allt annat än den etablerade sanningen är fel. Slaktkicken är detsamma som att vara rationell, förnuftig eller att lyda det västerländska förnuftet. Slaktkicken legitimerar, på så sätt, sin egen sanning och håller igång den västerländska onda cirkeln.






Slaktkicken är den absoluta konsekvensen av att eliminera Aristoteles förklaring av dynamik och samtidigt; hänvisa till hans förklaring av logik. På så sätt tillverkas ett statiskt förnuft. Det innebär att Slaktkicken är den absoluta grunden för det västerländska tänkandet. Det finns inga möjligheter att dölja detta sammanhang.

Konkret och i praktiken innebär det att människor är begränsade till att tro att det förutbestämda som exempelvis regler, oavsett konsekvens, måste upprätthållas vilket innebär att eliminera eller döda det som bryter mot det förutbestämda. Mobbing, diskriminering, rasism, skolmassakrer, etnisk rensning, koncentrationsläger, tortyr, förtryck, kolonialism och misshushållning av naturen.

Den västerländska förbannelsen, det ständiga dödandet, som även försvaras av den akademiska bluffvetenskapen bara fortsätter, fortsätter och fortsätter eftersom ett ohyggligt starkt tabu; ett Hypertabu skyddar de lögner som visar hur det ligger till.

”Vakttornet: En flicka på ungefär 10 år är där; hon är dödsförskräckt.


Kapten R. (Efter de dödande skotten): Allt som rör sig i zonen, även en treåring, ska dödas.”

Radiotrafiken mellan ett vakttorn och en officer närmre målet fanns återgivet i den brittiska tidningen The Guardian den 24 november 2004. Händelsen ägde rum vid gränsen mellan Palestina och Israel. Jag har valt detta exempel eftersom det finns en tydlig historik som vanligen är dold.

Det som är så obehagligt är att vi skaffar oss försvar för varför det är nödvändigt att döda och att eliminera det som vi ser som störande. Och då menar jag inte bara vad Kapten R. säger i citatet här ovan efter att han dödat; det störande barnet.

Även om vi vill protestera fastnar vi i en oförlöst, ordlös, känsla varför den enfaldiga lydnaden, och dödandet, vinner ännu en gång. Vi kan helt sonika inte så lätt tala om vad som är så fasansfullt; därför att grunden till det förfärliga är dolt för oss. Det förfärliga är inom oss. Att säga att dödande är fel räcker ju liksom inte till.

Den funktion som ger alla de tragiska konsekvenserna i den västerländska förbannelsen är Slaktkicken. För när dynamik inte kan begripas återstår att eliminera eller döda det som omedelbart inte kan förstås. När få har fullständig kunskap om vår historia är det vanligt att denna funktion kallas för reptilhjärnan eller liknande och ses som naturlig eller självklar.

I själva verket är Slaktkicken en konsekvens av att människor blir tränade genom hela livet att undvika sin dynamiska förmåga att tänka och förstå. Det innebär konkret att vi ser det som naturligt att vi INTE kan lösa konflikter med vår förmåga att tänka.

Därför blir vi tvingade att eliminera eller döda det vi ser som orsaken till konflikten. Slaktkicken, att vi är tvingade att eliminera det som orsaker konflikter ÄR idag den mänskliga naturen, den vetenskapliga grunden och den absoluta sanningen för den västerländska förbannelsen.

Du blir därför lärd att döda det som stör. Alla dynamiska möjligheter som människor idag försöker att tala om genom ord som mångfald och tolerans, kan därför bara vara flummigt strunt som inte kan, eller ska, ha någon gripbar betydelse. Det är Slaktkicken som träder i funktion och orsakar mänskligt lidande som exempelvis mobbing, rasism, diskriminering, etnisk resning och så vidare och så vidare.

Det är Slaktkicken som är det osäkrade vapnet som medborgare i den västerländska förbannelsen tränas till att ständigt bära. Slaktkicken är alltid redo till att snabbt eliminera eller döda det eller de som inte passar in i det förutbestämda tankemönstret.

Vitsen med Slaktkicken är inte dödandet i sig utan att dödandet upprätthåller det statiska idealet, som i grunden är den kristna kyrkans lydnadsgud.

Allt som inte passar in i den statiska världsbilden ska bort. Den statiska världen existens garanteras; genom att utrota de dynamiska möjligheterna. Du kan exempelvis inte så lätt förklara vad du har för nytta med fantasi samtidigt som det alltid verkar att vara resonligt, realistiskt eller nyttigt att rensa bort det som inte med en gång kan förstås eller förklaras. Detta sammanhang är en banal konsekvens av det så kallade västerländska tänkandet.

När det går upp för dig att det verkligen är så och att det finns en konkret anledning - då kommer du att hålla med mig om; att det är detta sätt att se på världen är en förbannelse. För utrensningarna, av människor som har utsetts till att inte passa in, har orsakat ohyggligt lidande i hundratals år för miljoner, eller miljarder, människor.

Kort sagt den västerländska förbannelsen är en ond cirkel, en hjärntvätt, som enbart kan resultera i att Slaktkicken aktiveras för att nå ständigt lidande. Hela det västerländska tänkandet är koncentrerat i Slaktkicken.

Vitsen för makten var tidigare att pöbeln tränades till att bli ett effektivt vapen mot sig själva; för att eliminera allt som hotade den absoluta lydnaden. Och så är det fortfarande. Skola och universitet tränar människor till att Slaktkicken är grunden. Medan det heter att vi ska "tåla" det eller de avvikande. Slaktkicken är fortfarande det ständigt osäkrade terrorvapnet för att upprätthålla den totala lydnaden.

Jag struntar i att jag kanske blir övertydlig. För det är betydelsefullt att du verkligen förstår. Slaktkicken är inte till för att döda just människor. Slaktkicken är den lust, glädje eller kalla det vad du vill som vi i den västerländska förbannelsen är tränade att få för att rensa bort det som stör - eftersom det inte finns en konkret förståelse för dynamik. Men det blir så tydligt, vad det är frågan om, när det gäller människor; därför exemplifierar jag med eliminering av människor. Det är därför samma Slaktkick som sätter in när någon vill slakta dynamiska tankemöjligheter som: när människor slaktas. Här är ett tillsynes obetydligt exempel som jag en gång hörde från några som städade:

- Du menar väl inte att vi ska slänga grejor vi behöver - bara för att vi inte vet var de ska vara någonstans?


- Jo, det är just det vi måste göra!

När du öppnar ditt förnuft kommer du att se hur vanlig Slaktkicken är för att eliminera, den minsta dynamiska möjlighet, som hotar den etablerade statiska ordningen och det statiska förståndet. Du kommer att hitta Slaktkicken på många sätt, hos andra och framför hos dig själv. Det kan bara vara så när vi från tidiga år blir lärda att eliminera dynamik.

I och med att Slaktkicken legitimerar att eliminera, för att upprätthålla en statisk värld, upphöjer Slaktkicken den som dödar det dynamiska hotet till att försvara "något större än sig själv".

Slaktkicken, det egna engagemanget i att döda, ger på så sätt en känsla av att vara en del av makten som styr världen. Dödandet eller uteslutandet av det felaktiga känns viktigt "för det gemensamma bästa". Slaktkicken ger därför de lydnadsberoende rätten att tillrättavisa och straffa andra så att de inte blir dynamiska hot. Alla lydnadsberoende kan därför känna sig som stolta poliser och bödlar. Slaktkicken skänker på så sätt både lycka och harmoni för den som är tränad till att hata dynamiska möjligheter. Slaktkicken är de lydnadsberoendes förstånd, samvete, själ, estetik, moral och hela personlighet. Slaktkicken kan därför, tveklöst, ses som den västerländska förbannelsens mest avskyvärda effekt. Slaktkicken sammanfattar även hela det västerländska tänkandet i ett enda begrepp.

När du har läst mer kommer du att förstå att det är genom att begränsa människan till Slaktkicken som kyrkan, staten och den akademiska traditionen styr över pöbeln, lidandet och döden, i den västerländska förbannelsen. Det var just detta faktum som utnyttjades rakt av kommunismen, fascismen och nazismen.

Idag kontrolleras Slaktkicken av den akademiska sekten som på olika sätt hävdar att vi ska tolerera, eller tåla, det som inte stämmer överens med det statiska förnuftet. Exempelvis är det gott om grötiga och larviga kampanjer mot mobbing.

När du känner till att Slaktkicken är vad som lärs ut som den absoluta sanningen inser du även att allt anti-mobbingskitsnack i själva verket är en förstärkning av Slaktkicken. För när ingen kan förstå grunderna, begränsningen till det statiska förnuftet, blir mobbing bara frågan om ett obegripligt undantag som ska åtlydas. Det viktiga är att skydda hjärntvätten och bindningen till det statiska förnuftet.

De akademiska terrortöntarna vill givetvis inte lösa upp bedrägeriet som tjänat dem så väl genom århundradena. Att människor lider och dödas spelar ju inte någon större roll. Sådana olyckor drabbar ju ändå bara de fattiga som den akademiska sekten inte har någon nytta av.


Exempel på hur Slaktkicken döljs

När du upptäcker hur den västerländska förbannelsen verkar kommer du att se hur vanligt det är att dölja grunderna. De som förvirrar behöver inte nödvändigtvis själva måste vara medvetna om HUR de förstärker terrorn aktivt. Däremot är det så att de har betalt för att se till att de etablerade terrorn inte kan kritiseras.

De tankebefriande lydnadsberoende med lite högre status förstärker på så sätt de etablerade traditionerna som pöbeln ska lyda. Ett utmärkt exempel är en så kallad debattartikel i Dagens Nyheter, 27 mars 2010, som var författad av en hop högavlönade politruker av värsta gangstersorten. Rubriken var: "Främlingsfientlighet måste bekämpas på lokalplanet". Och innehållet går på i samma slisksörja. Så här står det bland annat:

”Måste det ske rasistiska attacker för att få människor att ta ställning? Vi har gjort en opinionsundersökning kring väljarnas syn på främlingsfientlighet. Resultatet är nedslående. Därför måste medborgarna ges mod att stå emot främlingsfientligheten i vardagen. Ett tydligt motstånd från civilsamhällets aktörer på lokalplanet framstår som det mest effektiva hindret, ...

Det är helt enkelt en mycket lönsam bransch att tillverka gegga som döljer statens, kyrkans, och den akademiska sektens Slaktkick. Dynga som slentrianmässigt kan slängs år pöbeln för att dölja de verkliga förhållandena är en viktigt medel för att upprätthålla den västerländska bluffen. Lydnadsmaffian ser till att du inte kan förstå att främlingsfientlighet är en direkt konsekvens av vad som lärs ut av statens skola och universitet.

Genom att rakt av dölja grunder och sammanhang kan den akademiska kultens lögner leva vidare. Och framför allt så hotas inte den politiska elitens privilegier och löner. Det finns hur många maffiagäng som helst som påstår att de arbetar med att eliminera främlingsfientlighet och mobbing. I praktiken betalas de flesta av staten; för att dölja och förstärka Slaktkicken.


Kom igen - låt oss döda!

Observera att jag inte på något sätt ser dessa två nedanstående exempel som en protest mot USA. Det är två viktiga exempel på hur Slaktkicken verkar och framför allt att det är en livaktig protest mot Slaktkicken och den västerländska hjärntvätten.

När jag gör slutredigeringen av denna text, i april 2010, publiceras på sajten WikiLeaks en makaber video som visar hur en grupp försvarslösa människor mejas ned från helikoptrar i Irak. Filmen blir snabbt känd världen över och nyhetsbyrån AP sägs bekräfta att videon är autentisk.

Rösterna från soldaterna är otåliga. De vill verkligen få order att skjuta ihjäl de försvarslösa. Slaktkicken gör dem upphetsade. Detta tragiska exempel visar samtidigt på att många vill få slut på helvetet. Videon sprids och blir omtalad i en värld där globaliseringens dynamiska effekter; är ett effektivt motmedel mot Slaktkicken och den medeltida begränsningen av människans förstånd. Jag tror att denna video, och andra liknande bevis, kommer att få en mycket stor betydelse.

Tänk om mänskligheten hade haft dagens tekniska möjligheter, för att registrera vidrigheter, för exempelvis hundra år sedan. I så fall är jag övertygad om att vår värld idag sett helt annorlunda ut. För det är först när vi kan bevisa vidrigheterna vi kan göra något åt dem. Se videon som visar hur helikopterskyttarna glatt dödar. Den är hemsk och just därför bör du se den. Videon visar den västerländska, vetenskapliga, förbannelsen i aktion.





Under april 2010 kom även M.I.A. Som egentligen heter Mathangi Arulpragasam (född 1975) och Romain Gavras (saknar årtal) med videon Born Free. Videon är en dramatisering av Slaktkicken och en oerhört stark protest mot det västerländska tänkandet. Missa inte videon Born Free som komprimerar den västerländska terrorns helvete.





Vårt förakt för svaghet

När du anar att Slaktkicken fångar den grundläggande funktionen i det västerländska tänkandet. Låt inte din misstanke försvinna. Läs bums exempelvis Harald Ofstads (1920-1994) utmärka bok "Vår förakt för svaghet - En analys av nazismens normer och värderingar" (1971). För ju mer tankar du får som påvisar att vi både tvingas följa och dölja grunder; desto lättare blir det att bli kvitt det slaktande hjärnspöket: den västerländska tankeförvirringen.


Länkar

Israeli officer: I was right to shoot 13-year-old child, Radio exchange contradicts army version of Gaza killing, Chris McGreal in Jerusalem, The Guardian, Wednesday November 24, 2004.
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1358173,00.htm


Främlingsfientlighet måste bekämpas på lokalplanet, Dagens Nyheter, 27 mars 2010.


WikiLeaks, Collateral Murder, 5th April 2010 WikiLeaks has released a classified US military video depicting the indiscriminate slaying of over a dozen people in the Iraqi suburb of New Baghdad -- including two Reuters news staff.
http://www.collateralmurder.com/

Hög källa bekräftar: massakervideon autentisk, Clas Svahn, Astrid Billengren, DN, 2010-04-05
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-av-massaker-publicerad-panatet-1.1072665

July 12, 2007 Baghdad airstrike
http://en.wikipedia.org/wiki/July_12,_2007_Baghdad_airstrike

A REPORTER AT LARGE, No Secrets, Julian Assange’s mission for total transparency. By Raffi Khatchadourian, The New Yorker, JUNE 7, 2010, Assange, the founder of WikiLeaks and a thirty-eight-minute video taken from the cockpit of an Apache military helicopter in Iraq in 2007.
http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian?currentPage=all

Julian Assange (född 1971)
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange

Whistleblower
http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower

Wikileaks
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks


M.I.A. Mathangi Arulpragasam (född 1975)
http://en.wikipedia.org/wiki/M.I.A._(artist)

Born Free video on Vimeo
http://vimeo.com/11219730

Om: Born Free (M.I.A. song)
http://en.wikipedia.org/wiki/Born_Free_(M.I.A._song)

M.I.A.Official site
http://www.miauk.com/

Romain Gavras
http://en.wikipedia.org/wiki/Romain_Gavras
http://vimeo.com/user3148077


Harald Ofstad (1920–1994)
Harald Ofstad, Store norske leksikon
http://www.snl.no/Harald_Ofstad
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Harald_Ofstad/utdypning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Du kan skriva anonymt. Du behöver bara lösa gåtan för att förhindra att robotar tar över kommentarerna med reklam. Kommentarerna publiceras omedelbart utan granskning.

Skriv gärna och mycket!